Algemene Voorwaarden LIFESTYLE 13

Algemene Voorwaarden Lifestyle 13

Inschrijving
1a U bent lid van Lifestyle 13 vanaf het moment dat u het contract voor uw abonnement ondertekend hebt tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat u dat schriftelijk middels het opzegformulier hebt doorgegeven.
1b Het abonnement start op de aangegeven datum. Het aanvangsbedrag van de eerste (al dan niet volledige) maand wordt door een medewerker berekend en vermeld op het inschrijfformulier. De eerste  betaling word op de 15e of 26e van de maand voldaan en word per automatisch incasso geïncasseerd.
1c Alle contracten worden voor onbepaalde tijd aangegeven. Het contract is per maand opzegbaar.
1d Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en overdraagbaar.
1e Indien het lid minderjarig is, zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk voor de financiële verplichtingen voortkomend uit het contract. De ouders/verzorgers van het lid dienen derhalve op de hoogte te zijn van het lidmaatschap en dienen dus het inschrijfformulier te ondertekenen.

Betaling
2a De contributie wordt maandelijks door Lifestyle 13 via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Deze afschrijving vindt uiterlijk op de 26e van de maand plaats.
2b Indien het lid niet aan de betalingsverplichting kan voldoen, dan stuurt Lifestyle 13 een herinneringsmail en tracht Lifestyle 13 rond de 10e van de maand nog eens het verschuldigde bedrag te incasseren. Lukt dat dan nog niet, dan kan betreffend lid niet meer sporten tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
2c U als lid van Lifestyle 13 heeft een weigeringstermijn van 56 dagen d.w.z. dat u onterecht geïnd contributie binnen 56 dagen kunt storneren.
2d De directie van Lifestyle 13 is tevens bevoegd om een lid de toegang te ontzeggen in geval van wangedrag. Dit laat echter onverlet de verplichting van de zijde het lid tot nakoming van de overeenkomst.
2e Lifestyle 13 houdt zich het recht voor om de contributie tussentijds te verlagen of verhogen. Hiervan wordt elk lid vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Uitschrijving
3a Het opzeggen van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden middels ons opzegformulier  (aan te vragen bij een van onze medewerkers of via de website) met inachtneming van één maand opzegtermijn met ingang van de eerst volgende maand. De opzegging geldt pas nadat de afgesproken contracttermijn verstreken is en een eventuele betalingsachterstand is voldaan.

Algemene zaken
4a Het abonnement is onbeperkt. Lid kan dus zo vaak hij/zij wil deelnemen aan de activiteit waarvoor hij/zij betaalt.
4b Een lid traint altijd op eigen risico in fitnesscentrum. Lifestyle 13 of diens trainers zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
4c Evenmin kan Lifestyle 13 aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.
4d Lifestyle 13 behoudt zich te allen tijde het recht voor om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.