Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lifestyle 13

Artikel 1: Inschrijving

 1. U kunt lid worden bij Lifestyle 13 op de volgende manieren:
  1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier
  2. Op locatie van een van onze vestigingen door het invullen van het inschrijfformulier
 2. Indien u zich via de website ingeschreven heeft dan heeft u het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijven zonder opgave van reden af te zien van het lidmaatschap. Dit kan u doen op zoals in artikel 4 beschreven staat. Indien er geen gebruik is gemaakt van het lidmaatschap is dit kosteloos. Indien er gebruik is gemaakt van het lidmaatschap kan Lifestyle13 hiervoor kosten in rekening brengen.
 3. U bent lid van Lifestyle13 vanaf het moment dat u het contract van het abonnement heeft ondertekend tot het moment dat deze ontbonden, nadat u dit schriftelijk middels het opzegformulier heeft doorgegeven.
 4. Het abonnement start op de aangegeven datum. Het aanvangsbedrag en het inschrijfgeld van de eerste (al dan niet volledige) maand wordt door een medewerker berekend en vermeld op het inschrijfformulier. De eerste betaling wordt op de 15e of 26e van de maand voldaan en word per automatisch incasso geïncasseerd.

Artikel 2: Lidmaatschap

 1. Alle contracten worden voor onbepaalde tijd aangegeven. Het contract is per maand opzegbaar.
 2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en overdraagbaar.
  1. Het lidmaatschap is alleen overdraagbaar aan familieleden. Een overdracht dient per e-mail aangevraagd te worden.
 3. Indien het lid minderjarig is, zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk voor de financiële verplichtingen voortkomend uit het contract. De ouders/verzorgers van het lid dienen derhalve op de hoogte te zijn van het lidmaatschap en dienen het inschrijfformulier te ondertekenen.
 4. Het abonnement is onbeperkt. Een lid kan dus zo vaak hij/zij wil deelnemen aan de activiteit waarvoor hij/zij betaalt.

Artikel 3: Betaling

 1. De contributie wordt maandelijks door Lifestyle 13 via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Deze afschrijving vindt op de 15e of 26e van de maand plaats.
 2. Indien het lid niet aan de betalingsverplichting kan voldoen, dan stuurt Lifestyle 13 een herinneringsmail en tracht Lifestyle 13 het nogmaals het verschuldigde bedrag te incasseren. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het betreffend lid niet meer sporten tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
 3. De directie van Lifestyle 13 is tevens bevoegd om een lid de toegang te ontzeggen in geval van wangedrag. Dit laat echter onverlet de verplichting van de zijde het lid tot nakoming van de overeenkomst.
 4. Lifestyle 13 houdt zich het recht voor om de contributie tussentijds te verlagen of verhogen. Hiervan wordt elk lid vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 4 Uitschrijving

 1. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. Dit kan op 2 manieren:
  1. Middels ons opzegformulier aan te vragen bij een collega op locatie
  2. Middels het sturen van een e-mail naar info@lifestyle13.nl
 2. Er geldt een opzegtermijn van één maand met ingang van de eerstvolgende maand.
 3. De opzegging geldt pas nadat de afgesproken contracttermijn verstreken is en een eventuele betalingsachterstand is voldaan.

Artikel 5 Algemene zaken

 1. Een lid traint altijd op eigen risico in fitnesscentrum. Lifestyle 13 of diens trainers zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
  1. Evenmin kan Lifestyle 13 aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.
 2. Lifestyle 13 behoudt zich te allen tijde het recht voor om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.